SkiBootFix logo blue

Algemene voorwaarden VOF Crescendo (hierna C genoemd), Canadalaan 48, 4624 HG Bergen op Zoom, NL KVK: 67816037 BTW nr: NL 0085718480

1. Aanbod en totstandkoming overeenkomsten.
· Prijzen genoemd op de internetsite van C kunnen door C gewijzigd worden.
· Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop C het verschuldigde bedrag en het formulier ontvangen heeft.
· Een bestelling kan uitsluitend aan C bezorgd worden door middel van het bestelformulier op de website.

2. Garantie.
· Op de SkiBootFix wordt 5 jaar garantie gegeven. Dit houdt in dat deze onmiddellijk vervangen wordt wanneer hij stuk gaat. De verzendingskosten zijn voor rekening van C. 
· Op andere goederen geldt een nader overeen te komen garantietermijn.

3.   Betaling.
· Bestellingen worden geleverd na ontvangst van de volledige betaling, tenzij anders overeengekomen.
· Bij levering op factuur geldt een betalingstermijn van uiterlijk 10 dagen na factuurdatum. C behoudt zich het recht voor (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen indien het bestelbedrag daartoe volgens C aanleiding geeft.
· Indien de koper op de vervaldag niet voldaan heeft aan zijn betalingsverplichting is hij onmiddellijk in gebreke, zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de koper aansprakelijk voor alle door C geleden en nog te lijden schade.

4. Eigendomsvoorbehoud.
· Door C geleverde goederen, voor zover nog niet betaald, blijven eigendom van C en kunnen ten allen tijde teruggevorderd worden.

5. Levering en levertermijnen.
· De door C opgegeven levertermijnen doen dienst als inspanningsverplichtingen tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
· De door C opgegeven levertermijnen gaan in vanaf het ogenblik waarop C het volledig ingevulde bestelformulier ontvangen heeft en wanneer aan de betalingsverplichtingen voldaan is.
· Zodra de te leveren producten geleverd zijn aan de koper op de plaats van bestemming, gaat het risico van die producten over op de koper.
· Wanneer de koper verzoekt om de producten op een andere dan de gebruikelijke wijze te leveren, heeft C het recht om de hieraan verbonden extra kosten te verhalen op de koper.
· Ontvangen goederen dienen meteen na ontvangst door de geadresseerde gecontroleerd te worden op kwaliteit en eventuele beschadiging en volledigheid. In voorkomende gevallen dient binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk melding gedaan te worden. Koper en verkoper overleggen vervolgens om tot een passende oplossing te komen.
· Indien de koper, om welke reden dan ook, niet tevreden is met de door C geleverde producten, heeft hij het recht om binnen een termijn van 10 dagen na aankoop de betreffende producten terug te sturen, in deugdelijke verpakking. De kosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de koper. C zal het aankoopbedrag crediteren aan de koper binnen 10 dagen.

6. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden.
· C aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het onjuist gebruik van het verkochte goed door de koper. Behoudens de verplichtingen die voortvloeien uit de garantie, kan C nimmer gehouden worden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en/of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door de verkoper.
· De koper wordt ertoe gehouden C te vrijwaren van alle aanspraken van derden.

7.   Overmacht
· Indien C door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
· Indien de overmachtstoestand 14 dagen geduurd heeft, beschikt de koper over het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring en beschikt hij over recht op terugbetaling van de reeds betaalde som.

8.   Toepasselijk recht en verdragen.
· Het Nederlands recht is van toepassing op de met C aangegane overeenkomsten en de rechtbank Zeeland-West-Brabant is bevoegd om kennis te nemen van de vordering.
· Deze voorwaarden vervangen de eerder bij de KVK van Breda gedeponeerde algemene voorwaarden.

Vastgesteld op 19-12-2021 te Bergen op Zoom, NL, gedeponeerd te Breda bij de KVK op 19-12-2021.

Crescendo v.o.f, skibootfix.com

Adresgegevens hoofdkantoor:
Canadalaan 48
4624 HG Bergen op Zoom
Holland
KVK: 67816037
BTW nr: NL 00857184805B01