SkiBootFix logo blue

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VOF Crescendo (te noemen C), Canadalaan 48, 4624 HG Bergen op Zoom, NL KVK: 67816037 BTW nr: NL 0085718480

1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.
· Prijzen genoemd op de internetsite van C kunnen door C gewijzigd worden.
· Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop C het verschuldigde bedrag  en het formulier heeft ontvangen.
· Een kooporder kan uitsluitend worden verzonden aan C door gebruikmaking van een bestelformulier dat zich op de website bevindt.

2. Garantie.
· Op de SkiBootFix wordt een garantie van 5 jaar verstrekt hetgeen inhoudt onmiddellijke vervanging bij stukgaan. De kosten voor verzending komen voor rekening van C. 
· Op andere goederen geldt een nader overeen te komen garantietermijn.

3.   Betaling.
· Bestellingen worden uitgeleverd na ontvangst van volledige betaling tenzij anders overeengekomen.
· Bij levering op rekening geldt een betalingstermijn van uiterlijk 10 dagen na datum factuur. C behoudt zich het recht voor (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen indien het orderbedrag daartoe volgens C aanleiding geeft.
· Indien koper op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichting voldaan heeft is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de koper aansprakelijk voor alle door C geleden en nog te lijden schade.

4. Eigendomsvoorbehoud.
· Het door C geleverde, voor zover nog niet betaald, blijft eigendom van C en kan ten allen tijde worden teruggevorderd.

5. Aflevering en leveringstermijnen.
· De door C opgegeven levertijden zullen gelden als inspanningsverplichtingen tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
· De door C opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop het volledig ingevulde bestelformulier door C is ontvangen en aan de betalingsverplichtingen is voldaan.
· Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd gaat het risico van die producten over op de koper.
· Verzoekt de koper om de levering van producten op een andere dan de gebruikelijke wijze te laten plaatsvinden dan is C gerechtigd de hieraan verbonden extra kosten aan de koper in rekening te brengen.
· Ontvangen goederen dienen door geadresseerde meteen na ontvangst gecontroleerd te worden op kwaliteit en eventuele beschadiging en volledigheid en in voorkomende gevallen hier binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk melding van te doen. Koper en verkoper overleggen vervolgens om tot een gepaste oplossing te komen.
· Indien de koper om wat voor reden dan ook niet tevreden is met de door C geleverde producten is deze gerechtigd om de betreffende producten, in deugdelijke verpakking, terug te sturen binnen een termijn van 10 dagen na aankoop. Kosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de koper. C zal het aankoopbedrag aan koper binnen 10 dagen crediteren.

6. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden.
· C aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onjuist gebruik van het verkochte door koper. Behoudens de verplichtingen die voortvloeien uit garantie, is C nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en/of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door verkoper.
· De koper is gehouden C te vrijwaren voor alle aanspraken van derden.

7.   Overmacht
· Indien C door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
· Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd heeft de koper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden met recht op terugbetaling van het door de koper betaalde.

8.   Toepasselijk recht en verdragen.
· Op de met C aangegane transacties is Nederlands recht van toepassing en de rechtbank Zeeland-West-Brabant bevoegd van de vordering kennis te nemen.
· Deze voorwaarden vervangen de eerder bij de KVK Breda gedeponeerde algemene voorwaarden.

Vastgesteld 19-12-2021 te Bergen op Zoom, NL, gedeponeerd te Breda bij de KVK op 19-12-2021

Crescendo v.o.f, skibootfix.com

Adresgegevens hoofdvestiging :
Canadalaan 48
4624 HG Bergen op Zoom
Holland
KVK: 67816037
BTW nr: NL 00857184805B01